El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
 
 
 

 
 

1 | La persona inscrita es compromet a conèixer i complir el Reglament de la Piscina Municipal de Roses (https://www.piscinaroses.cat/reglament) i les normes de règim intern establertes per MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL, tant pel què fa referència a l’ús de la instal·lació com al funcionament de les activitats dirigides. L’incompliment pot comportar la baixa definitiva de l’activitat.

2 | La pràctica esportiva en general i concretament les activitats que es realitzen a la Piscina Municipal de Roses, requereixen unes condicions físiques òptimes. Per aquest motiu, la persona sotasignant o el seu representant (en el cas de menors de 18 anys) declara sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de salut són les adients per a la pràctica esportiva.

3 | La persona que signa declara tenir el consentiment de les altres persones majors d’edat de qui fa constar les seves dades en aquest document. Es declara informada que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades per MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL, per encàrrec de l’Ajuntament de Roses com a responsable del tractament, amb la finalitat de registrar la inscripció a l’activitat, gestió administrativa, prestar-li serveis i contactar-hi. No seran cedides a terceres persones. Part d’aquestes dades podran ser comunicades a una companyia d’assegurances a fi de concertar la pòlissa corresponent. Signant aquest formulari dona el seu consentiment i accepta aquest tractament. Pot exercir els seus drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per qualsevol mitjà a MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL, Piscina Municipal - Carretera del Mas Oliva, 39 - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60. Pot consultar més informació sobre l’exercici dels drets consultant la política de protecció de dades a www.roses.cat

4 | Autoritzo a enregistrar i difondre imatges en les que la persona inscrita, i si és el cas la persona a qui representa, pugui aparèixer durant la realització de les activitats, per tal d’il·lustrar o informar de les activitats de la Piscina Municipal de Roses.

5 | La persona adulta (pare, mare, tutor o tutora) i responsable d'una persona menor de 18 anys que la inscriu en una activitat organitzada per la PMR autoritza el/la menor a assistir a l'activitat, i fa extensiva l'autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d'urgència extrema, sota la direcció facultativa pertinent. 

6 | La persona que s'inscriu a una activitat organitzada per la PMR o el seu responsable adult (en el cas de menors de 18 anys) manifesta, amb la signatura d'aquest document, que les dades expressades en el procés d'inscripció són certes i accepta les condicions d'inscripció que figuren en aquest document. 

* camps obligatoris
🍪 cookies