El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

Mitjançant aquest avís, PRODER informa els usuaris de la seva pàgina web www.piscinaroses.cat de la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals requerides en els formularis.

PRODER es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria. 

La persona que signa es declara informada que les dades personals recollides mitjançant el formulari seran tractades per PRODER, per encàrrec de l’Ajuntament de Roses com a responsable del tractament, amb la finalitat de registrar-lo com a usuari de la Piscina Municipal, gestió administrativa, prestar-li serveis i contactar-hi. No seran cedides a terceres persones. Part d’aquestes dades podran ser comunicades a una companyia d’assegurances a fi de concertar la pòlissa corresponent. Signant el formulari dona el seu consentiment i accepta aquest tractament.

Pot exercir els seus drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per qualsevol mitjà a MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL, Piscina Municipal, 39 - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60. Pot consultar més informació sobre l’exercici dels drets consultant la política de protecció de dades a www.roses.cat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SLU - B17748872

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tractem les vostres dades amb la finalitat de complir amb l'objectiu i els serveis contractats, així com perquè estigueu informats de les novetats, serveis i activitats que es desenvolupen a la Piscina Municipal de Roses, incloent les accions de promoció i comercialització.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució del contracte que teniu subscrit amb MP Promoció i Desenvolupament de Roses SLU (PRODER) i que signeu en el moment de l’alta, inscripció o contractació.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?
Els destinataris de la informació són tots els departaments de PRODER que siguin necessaris per gestionar els serveis contractats.
La negativa a facilitar les vostres dades, o a tractar-les, portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder-vos oferir els serveis contractats.
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i no se'n sol·liciti la finalització, i, en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d'aplicació.
No se cediran les vostres dades a tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, llevat d'obligació legal.

Quins són els vostres drets, en referència a les vostres dades personals?
Podeu exercir el vostre dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podreu sol·licitar la portabilitat, la limitació i l'oposició del tractament de les vostres dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular.

 

🍪 cookies